„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” realizuje operację pn. „Aktywni obywatele i silne organizacje na obszarze działania  LGD Sandry Brdy – aktywizacja mieszkańców poprzez  organizację pikników obywatelskich i wyjazdu studyjnego”  mającą na celu umożliwienie wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania z zakresu edukacji obywatelskiej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– organizacja dwóch pikników aktywności obywatelskiej, w ramach które lokalne organizacje będą mogły zaprezentować swoją działalność i zachęcić mieszkańców regionu do większej aktywności w działalności organizacji pozarządowych

-organizacja dwudniowego wyjazdu studyjnego do przedstawicieli aktywnych organizacji z terenu kraju, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz możliwość skorzystania z dobrych praktyk działalności lokalnych organizacji w innych regionach kraju.

Operacja współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020