LEGISLACJA

LOGO wszystkie

Prawo krajowe

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie szczegółowych
  warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań
  „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty
  bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w
  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020 – pobierz
 • USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
  rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) – pobierz
 • Zatwierdzony przez KE Program Operacyjny dla Polski – pobierz

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
  pobierz
 • Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce –
  pobierz

Prawo UE

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014
  r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz
 • Rozporządzenie 1303/2013 „Ogólne” – pobierz

UMOWA RAMOWA

 • Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategi RLKS (data publikacji: 22.06.2016 r.) – pobierz
 • Załączniki do umowy (data publikacji: 22.06.2016 r.) – pobierz
 • Aneks nr 1 do umowy (data publikacji: 31.08.2016 r.) – pobierz
 • Aneks nr 2 do umowy (data publikacji: 30.06.2017 r.) – pobierz
 • Aneks nr 3 do umowy (data publikacji: 28.02.2018 r.)- pobierz
 • Aneks nr 4 do umowy (data publikacji: 10.03.2019 r.)- pobierz

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

 • Harmonogram – 2016 r. (data publikacji: 26.02.2017 r.) – pobierz
 • Harmonogram – 2017 r. (data publikacji: 28.02.2017 r.) – pobierz
 • Harmonogram – 2018 r. (data publikacji: 28.02.2018 r.) – pobierz
 • Harmonogram – 2019 r. (data publikacji: 30.05.2019 r.) – pobierz
 • Harmonogram – 2020 r. (data publikacji: 30.12.2019 r.) – pobierz
 • Harmonogram – 2021 r. (data publikacji: 29.11.2020 r.)- pobierz
 • Harmonogram – 2022 r. (data publikacji: 14.01.2022 r.) – pobierz

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – pobierz

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z REALIZACJI WDRAŻANIA LSR 

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW KOMITETU I PRACOWNIKÓW BIURA

REGULAMIN  BIURA I OPIS STANOWISK PRACY

LOGO wszystkie