PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn.: „Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Sandry Brdy poprzez utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz organizację szkoleń, doradztwa oraz wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych”
mająca na celu umożliwienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie organizacji pozarządowych w wyniku realizowanych działań o charakterze edukacyjnym oraz integracyjnym dla osób i podmiotów działających na obszarze LGD Sandry Brdy,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020