CELE

LOGO wszystkie

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju skoncentrowano na dwóch głównych obszarach tematycznych – celach ogólnych. Do każdego z celów ogólnych zdefiniowane zostały po trzy cele szczegółowe, które bezpośrednio korespondują z określonymi na etapie przygotowania diagnozy i analizy SWOT barierami rozwoju obszaru, wykorzystując przy ich niwelowaniu potencjał regionu opierając się przy tym na opracowanych w tym zakresie rekomendacjach. Zgodnie z poniższym schematem.

CEL OGÓLNY I

WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO

 • Cel szczegółowy I.1. Wzrost konkurencyjności sektora rybackiego
 • Cel szczegółowy I.2. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym potencjale obszaru
 • Cel szczegółowy I.3. Zwiększanie zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw oraz rozwój usług społecznych

CEL OGÓLNY II

REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

 • Cel szczegółowy II.1. Wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej
 • Cel szczegółowy II.2. Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska
 • Cel szczegółowy II.3. Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim

Cel ogólny 1 skierowany jest do osób fizycznych planujących podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców planujących rozszerzenie działalności gospodarczej oraz podmiotów sektora rybackiego planujących dywersyfikację działalności gospodarczej a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym udzielone zostanie wsparcie w powrocie na rynek pracy. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach celu przyczynić się mają do poprawy sytuacji podmiotów sektora rybackiego, wzrostu przedsiębiorczości oraz poprawy na rynku pracy na obszarze objętym LSR.

Cel ogólny 2  skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz jednostek sektora finansów publicznych, a jego realizacja ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego regionu, zrównoważonego wykorzystywania atutów środowiska oraz promocji regionu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LSR

Poprzez RLKS społeczność lokalna, w ramach partnerstwa lokalnego, realizuje wyznaczone w LSR cele, które odpowiadają celom RLKS, takim jak: szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, terytorialność, łączenie różnych dziedzin gospodarki i współpraca różnych grup interesu, partnerstwo podmiotów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, innowacyjność w skali lokalnej, decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk). W tym kontekście w ramach LSR będą realizowane następujące przedsięwzięcia, wpisane w 2 cele ogólne i 6 celów szczegółowych:

 • 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane ograniczenia na obszarze w zakresie dostępu do lokalnych produktów rybackich możliwości ich sprzedaży i nabycia przez potencjalnych odbiorców – mieszkańców obszaru LSR. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie konkursowej skierowanej do podmiotów sektora gospodarczego, z szczególnym uwzględnieniem podmiotów rybackich.
 • 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy sektora rybackie związane z niską rentownością gospodarstw i koniecznością rozszerzenia działalności celem dywersyfikacji działalności i utrzymania zatrudnienia, a także wykorzystania doświadczeń innych podmiotów branży rybackiej w zakresie dywersyfikacji działalności w innych regionach Europy. Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów sektora rybackiego. W ramach przedsięwzięcie realizowany będzie również projekt współpracy międzynarodowej z LGD z Łotwy – „Bizness Associacija Severnoi Kurlandiji”
 • 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru – przedsięwzięcie to odpowiedź na niski wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców obszaru oraz zgłaszane na etapie konsultacji propozycje nowy firm Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych planujących podjęcie działalności gospodarczej, jak również na rozwój działalności poprzez rozszerzenie oferty i podniesienie jakości swoich usług, a przy tym również zwiększenia zatrudnienia.
 • 1.3.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy osób pozostających bez pracy w zakresie niedostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a także konieczności wsparcia w zakresie podejmowania zatrudnienia.
 • 1.3.2. Nowe mikroprzedsiębiorstwa – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy osób pozostających bez pracy przy podejmowania działalności gospodarczej i w pierwszym okresie jej prowadzenia, ze względu na złą sytuację finansową oraz niewystarczające umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 1.3.3. Rozwój usług społecznych – przedsięwzięcie do odpowiedź na zdiagnozowane problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa oraz ograniczony dostęp do usług społecznych w szczególności osób niesamodzielnych
 • 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w zakresie rozszerzenia i uzupełnienia oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz możliwości wykorzystania potencjału obszarze w zakresie tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę nowej i modernizowanie istniejącej infrastruktury.
 • 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy związane z zwiększającą się antropopresją człowieka na środowisko, niski stopień wykorzystania OZE na obszarze oraz konieczność ochrony obszarów cennych przyrodniczo stanowiących jeden z głównych elementów potencjału obszaru.
 • 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie promocji regionu w oparciu dziedzictwo kulturowe szczególnie w zakresie tworzenia spójnej oferty obszaru jako produktu turystycznego. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno na obszarze realizacji LSR jaki i poza. W ramach przedsięwzięcia realizowany będzie również projekt współpracy międzyregionalne z LGR Kaszuby.
 • 2.3.2. Funkcjonowanie i aktywizacja – przedsięwzięcie obejmować będzie realizację zadań własnych LGR w zakresie wdrażania LSR, szczególnie skierowane do grup docelowych LSR. W ramach przedsięwzięcia wspierana będzie realizacja wszystkich pozostałych przedsięwzięć zarówno poprzez skuteczny system komunikacji z lokalną społecznością, bezpośrednie wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjantów jak również animację poszczególnych grup docelowych LSR oraz inicjowanie współpracy pomiędzy sektorami i branżami.