PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn.: „Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”
mająca na celu Promocję obszaru objętego LSR poprzez organizację wydarzenia promocyjnego w dniu 22.9.2018r. oraz wydawnictwa promocyjne w postaci ulotki promocyjnej oraz albumu promującego Rezerwat Przyrody Kręgi Kamienne w Odrach
 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020